เงื่อนไขการให้บริการ

 • หลังจากท่านได้ส่งคำสั่งซื้อ และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทางเราจะตรวจสอบความถูกต้อง และจัดส่งสินค้าให้กับทางบริษัทขนส่งภายใน 2 วันทำการ
 • ทางเราใช้บริการบริษัทขนส่งเอกชน โดยระยะเวลาการส่งจะขึ้นอยู่กับบริษัทขนส่งดังกล่าว
 • บริการจัดส่งอาจไม่ครอบคลุมในบางพื้นที่ และไม่ครอบคลุมนอกพื้นที่ประเทศไทย สามารถตรวจสอบระยะเวลาจัดส่ง และพื้นที่จัดส่งได้ที่นี่
 • ไม่มียอดขั้นต่ำในการสั่งซื้อ (โดยไม่รวมค่าบริการจัดส่ง 100 บาท / 1 คำสั่งซื้อ)
 • ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • เรายอมรับการชำระค่าสินค้าและบริการในรูปแบบ บัตรเครดิต และ mobile banking payment เท่านั้น
 • ราคา สินค้า และโปรโมชั่นต่างๆ ในเว็บไซต์ mkwellnessmarket สำหรับบริการจัดส่งถึงบ้านเท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา สินค้า โปรโมชั่น พื้นที่ให้บริการ เวลาในการให้บริการ และการบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ภาพสินค้า ภาชนะ และการตกแต่งที่ปรากฏในเว็บไซต์ mkwellnessmarket ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น

 

เงื่อนไขการคืน หรือเปลี่ยนสินค้า

 • คุณสามารถแจ้งคืน / เปลี่ยน สินค้าได้ภายใน 7 วันหลังได้รับสินค้า ตามเงื่อนไขต่อไปนี้เท่านั้น

– สินค้าไม่อยู่ในสภาพสมบูรณ์
– สินค้าหมดอายุตามที่ระบุไว้บนบรรจุภัณฑ์
– สินค้าที่จัดส่งไม่ตรงกับคำสั่งซื้อ

หมายเหตุ:
1. กรณีที่พบปัญหาของสินค้า กรุณาติดต่อกลับทันที พร้อมแสดงหลักฐาน เช่น ภาพถ่ายสินค้า ภาพถ่ายตัวกล่องสินค้า เป็นต้น
2. บรรจุภัณฑ์ที่ส่งคืนต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่ถูกเปิด และมีจำนวนครบถ้วนตามที่ส่งไป

 • กรุณาติดต่อเพื่อแจ้งขอคืน หรือเปลี่ยน สินค้าของ MK Wellness ผ่านช่องทางต่อไปนี้
  อีเมล: mkwellnessinfo@mkrestaurantgroup.com
  Line: @mkwellness
  Inbox Facebook Page: MK wellness
 • ฝ่ายบริการลูกค้า จะจัดส่งแบบฟอร์มการคืน / เปลี่ยน สินค้าให้กับท่าน
  กรุณากรอกข้อมูลการคืนสินค้าตามที่กำหนด และส่งกลับมายังช่องทางที่ติดต่อเข้ามา
 • ท่านจะต้องส่งสินค้าคืนให้แก่ผู้ขายภายใน 15 วัน นับจากวันที่แจ้งขอคืน / เปลี่ยน สินค้า
 • กรณีการเปลี่ยนสินค้า ทางเราจะเริ่มกระบวนการเปลี่ยนสินค้าให้กับท่าน เมื่อทางเราได้รับสินค้าและเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน และสินค้ามีการตรวจสอบแล้วว่า สินค้ามีสภาพเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยระยะเวลาที่ท่านจะได้รับสินค้าใหม่ ภายใน 7 วันหลังจากตรวจสอบแล้วเสร็จ
 • กรณีการคืนสินค้า ทางเราจะเริ่มกระบวนการคืนเงินให้กับท่าน เมื่อทางเราได้รับสินค้าและเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน และสินค้ามีการตรวจสอบแล้วว่า สินค้ามีสภาพเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยระยะเวลาที่ท่านจะได้รับเงินคืน ขึ้นอยู่กับช่องทางชำระเงินที่คุณทำรายการ
  โดยการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ธนาคารเจ้าของบัตรจะดำเนินการคืนเงินเข้าบัตรภายใน 18-33 วันทำการ และเงินที่คืนจะแสดงในรอบบิลถัดไป (ขึ้นอยู่กับรอบการเรียกเก็บเงินและนโยบายการคืนเงินของบัตรเครดิตของท่าน)
 • บริษัทเคารพและตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของสิทธิ์ของผู้บริโภคและพร้อมจะปฎิบัติเพื่อให้เกิดความถูกต้อง เท่าเทียม โปร่งใส  ชัดเจน ในสินค้าทุกชิ้นและทุกขั้นตอนของการบริการ ในกรณีหากเกิดมีข้อขัดแย้ง บริษัทจะพยายามอย่างที่สุดภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ทำได้ เพื่อแก้ไข/ชดเชย เพื่อระงับยับยั้งข้อขัดแย้งเหล่านั้น แต่ถึงที่สุดแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์โดยสมบูรณ์ที่จะยกเลิกรายการสั่งซื้อและคืนค่าสินค้าและบริการทั้งหมดแก่ลูกค้า เพื่อระงับข้อขัดแย้งต่าง ๆ
 • สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน/ปรับปรุง/แก้ไข เงื่อนไขนโยบายคืนสินค้านี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า